Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie Jacek Gabryś Logo

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Lublin-Zachód w Lublinie
Jacek Gabryś
Kancelaria Komornicza nr V w Lublinie

 

Adres

20-023 Lublin, ul Chopina 14

 

Rachunek bankowy

15  1020  3147  0000  8002  0081  0606

 

Wybór Komornika

Postać wskazująca paragrafKomornik Sądowy Jacek Gabryś:

 • w pierwszym półroczu 2024 roku może przyjmować sprawy przeciwko dłużnikom zamieszkałym/ mającym siedzibę na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie w przypadku egzekucji z: ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, innych wierzytelności, innych praw majątkowych,

 • może prowadzić egzekucję z nieruchomości położonych na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, który stanowi:

Punktor Miasto Lublin (wykaz ulic); poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzyca do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk,

 

Bloki
Dom z ogródkiem
Drzwi garażowe

 

Punktor gmina Jastków; kod pocztowy: 21-002;
sołectwa:

 • Barak
 • Dąbrowica
 • Dębówka
 • Jastków
 • Józefów Pociecha
 • Ługów
 • Marysin
 • Miłocin
 • Moszenki
 • Moszna Kolonia
 • Moszna Wieś
 • Natalin
 • Ożarów
 • Panieńszczyzna
 • Piotrawin
 • Płouszowice Kolonia
 • Płouszowice Wieś
 • Sieprawice
 • Sieprawki
 • Sługocin
 • Smugi
 • Snopków
 • Tomaszowice Kolonia
 • Tomaszowice Wieś
 • Wysokie


 

Punktor gmina Konopnica; kod pocztowy: 21-030;
sołectwa:

 • Konopnica,
 • Kozubszczyzna,
 • Lipniak,
 • Marynin,
 • Motycz,
 • Motycz Leśny,
 • Motycz-Józefin,
 • Pawlin,
 • Radawiec Duży,
 • Radawiec Mały,
 • Radawczyk Drugi,
 • Sporniak,
 • Stasin,
 • Szerokie,
 • Tereszyn,
 • Uniszowice,
 • Zemborzyce Dolne,
 • Zemborzyce Podleśne,
 • Zemborzyce Tereszyńskie,
 • Zemborzyce Wojciechowskie.

 

 

 

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników (art. 758 k.p.c.)

 

Komornik działa na obszarze swojego rewiru (z uwzględnieniem art. 10 uoks). Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik (art. 8 uoks).

 

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona (art. 921 k.p.c.)

1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1-2a, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

4. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;

2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;

3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000.
(art. 10 uoks)

 

k.p.c. - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2020.0.1575)

uoks - ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2021.850)