Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie Jacek Gabryś Logo

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Lublin-Zachód w Lublinie
Jacek Gabryś
Kancelaria Komornicza nr V w Lublinie

 

Adres

20-023 Lublin, ul Chopina 14

 

Rachunek bankowy

15  1020  3147  0000  8002  0081  0606

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
Lublin-Zachód w Lublinie
Jacek Gabryś

Młotek sędziowski na klawiaturze

Jacek Gabryś – Komornik Sądowy z Lublina

Komornik Sądowy Jacek Gabryś działa przy Sądzie Rejonowym w Lublinie od 1994 r. 

Z chwilą zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i utworzenia Sądów Rejonowych: Lublin-Zachód w Lublinie i Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Komornik Sądowy Jacek Gabryś działa przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.

Prowadzona przez Komornika Sądowego Jacka Gabrysia kancelaria dysponuje możliwością wysyłania elektronicznych zapytań do baz danych:

  • CBDKW – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych,
  • ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
  • OGNIVO – narzędzie umożliwiające wymianę informacji między uczestnikami systemu rozliczeniowego Elixir i Euro Elixir oraz instytucjami współpracującymi z bankami, takimi jak: ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komornicy oraz sądy i prokuratury.

 

Kompleksowa obsługa komornicza

 

Zakres zadań komornika sądowego

 

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

 

Komornikom powierza się następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11);

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

2a) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;

3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

 

Komornik wykonuje również następujące czynności:

1) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139(1) §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

1a) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;

2) sporządza protokół stanu faktycznego;

3) na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

 

art. 2.1, 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2021.850)

 

Hominum causa omne ius constitutum sit
Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.

Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.
Praw nie ustanawia się dla poszczególnych osób, lecz dla ogółu.

Nemo est iudex in propria causa
Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie.

Dura lex, sed lex
Twarde prawo, lecz prawo.

Executio iuris non habet iniuriam
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem.